Rejestracji na wizytę do lekarza można dokonać osobiście, telefonicznie, elektronicznie lub poprzez osoby trzecie.

Rejestracja w godzinach pracy poszczególnych poradni.

Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość pacjenta. W przypadku rejestracji telefonicznej lub poprzez osoby trzecie – dowód tożsamości należy okazać w rejestracji przed udaniem się na wizytę lekarską. W przypadku nie potwierdzenia przez system ewuś statusu uprawnienia do otrzymania bezpłatnego świadczenia medycznego należy przedstawić dowód potwierdzający prawo do jego otrzymania :

  1. legitymację emeryta, rencisty;
  2. poświadczenie burmistrza (wymagana kserokopia tego dokumentu do pozostawienia w dokumentacji medycznej);
  3. aktualne zaświadczenie z ZUS o prawie do bezpłatnych świadczeń medycznych;
  4. aktualną legitymację ubezpieczeniową potwierdzoną przez pracodawcę lub aktualny druk RMUA;
  5. lub żłożyć oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.