Krzeszowice ul. Krakowska 8

Godziny pracy lekarzy

spec. medycyny pracy – lek.med Jacek Terbert

Dzień tygodniaGodzina
Poniedziałek8:00 do 10:00
Środa15:00 do 17:00
Czwartek11:30 do 13:30

spec. medycyny pracy – lek.med Bogdan Pawlik

Dzień tygodniaGodzina
Piątek8:00 do 10:30

spec. medycyny pracy – lek.med Katarzyna Mirek

Dzień tygodniaGodzina
Wtorek12:00 do 13:30

Poradnia realizuje kompleksową opiekę profilaktyczną dla pracowników.

Świadczenia udzielane są przez wykwalifikowanych lekarzy specjalistów i wykwalifikowany personel pomocniczy. Dysponujemy bogatym zapleczem diagnostycznym i laboratoryjnym .

W trosce o naszych klientów nieustannie rozwijamy i podnosimy kwalifikacje naszego zespołu medycznego, powiększamy bazę diagnostyczną i wprowadzamy korzystne dla naszych klientów rozwiązania organizacyjne, które umożliwiają uzyskanie świadczenia w dogodnym i jak najkrótszym czasie.

Celem naszych działań jest zapewnienie świadczeń o najwyższej jakości.

Oferujemy:

  • badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne dla wszystkich grup zawodowych i na każde stanowisko
  • udział lekarza w Komisji BHP
  • wizytacje stanowisk pracy
  • badania kierowców
  • badania sanitarno-epidemiologiczne

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW NA ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE I LECZNICZE

  • Pracodawca lub jego upoważniony przedstawiciel zgłasza się do Działu Administracyjno-Techicznego ZPiOZ Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach ul. Legionów Polskich 30 w godz. 8,00 – 15,00 celem zgłoszenia wniosku o zawarcie umowy na badania profilaktyczne pracowników. Informacje o możliwości podpisania umowy na badania profilaktyczne można również uzyskać telefonicznie pod nr 12 282 04 01.
  • Po przyjęciu zgłoszenia o chęci zawarcia umowy , Dział Administracyjno-Techniczny omawia z pracodawcą warunki zawieranej umowy, przygotowuje umowę oraz przedstawia ją do podpisania Dyrektorowi KCZ oraz Pracodawcy.
  • Po obustronnym podpisaniu umowy i wprowadzeniu przez pracowników działu A-T do systemu Pracodawca może kierować pracowników na badania korzystając z załączonego do podpisanej umowy wzoru skierowania na badanie.
  • Koszty badań ponosi Pracodawca, który na koniec miesiąca otrzymuje fakturę wraz z załączonym wykazem skierowanych i przebadanych pracowników oraz wykonanymi u nich badaniami i konsultacjami lekarzy specjalistów.

Podstawą prawidłowego i dokładnego wykonania badania profilaktycznego pracownika jest prawidłowo i rzetelnie wypełnione skierowanie. Musi ono być wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 3a do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 ( Dz.U. poz. 2067 ).
Skierowanie musi zawierać oznaczenie pracodawcy (pieczęć zakładu pracy z numerem REGON), miejscowość i datę wystawienia skierowania, rodzaj badania profilaktycznego, imię i nazwisko pracownika, numer PESEL, adres zamieszkania pracownika, nazwę stanowiska lub stanowisk pracy na których pracownik jest aktualnie lub będzie zatrudniony.
Wypełniając skierowanie należy zwracać uwagę na znajdujące się na samym dole formularza objaśnienia i posługiwać się nimi.
Określenie stanowiska pracy zgodnie z objaśnieniami powinno zawierać informacje o rodzaju pracy, podstawowych czynnościach, sposobie i czasie ich wykonywania ( nie powinno się w tym miejscu przepisywać nazwy stanowiska pracy ani wpisywać czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na stanowisku pracy ).
Opis warunków pracy powinien zawierać szczegółowe informacje o wszystkich czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy, przyporządkowane do jednej z pięciu grup tychże czynników. Dokładny wykaz czynników znajdziecie Państwo w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku (Dz.U. poz. 332 z późn. zm.).
Łączna liczba wszystkich czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych powinna stanowić sumę czynników wyszczególnionych w opisie warunków pracy (wpisać liczbę w odpowiednim okienku na formularzu).
Za rzetelne i prawidłowe wypełnienie skierowania odpowiedzialny jest pracodawca ( Dz.U. 2016 roku, poz. 2067, par.4 ).
Pracodawca może oczywiście upoważnić do podpisywania skierowań innego pracownika np. pracownika działu BHP, pracownika działu kadr, bezpośredniego przełożonego skierowanego pracownika itd. Powinno to jednak być potwierdzone odpowiednią adnotacją np. „z upoważnienia pracodawcy”. Podpis osoby kierującej na badania powinien być czytelny i zawierać imię i nazwisko.
Skierowanie musi być w wypełnione w dwóch identycznych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik a drugi przekazany zostaje za pośrednictwem tegoż pracownika do jednostki medycyny pracy, wykonującej badanie profilaktyczne.
Skierowanie musi być wypełnione wyraźnie i czytelnie.
Wzór skierowania musi być zgodny z wzorem zamieszczonym w obwieszczeniu tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 roku ( Dz.U. poz. 2067 ). Jakiekolwiek zmiany tego wzoru są niedopuszczalne.
Pracownicy zgłaszający się na badania z nieprawidłowym drukiem skierowania, z nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnionym skierowaniem będą odsyłani do zakładu pracy celem poprawy lub uzupełnienia skierowania.
Poradnia Medycyny Pracy nie odpowiada za problemy, utrudnienia i niedogodności z tym związane.

Procedura odwołania od orzeczenia lekarskiego


Pacjent lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią zaświadczenia lekarskiego wydanego w ramach badań profilaktycznych, ma prawo w terminie 7 dni od otrzymania zaświadczenia wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,

Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Poradnia jest czynna:

Godziny rejestracji osobistej

Dzień tygodniaGodzina
Poniedziałek10:00 do 13:00
Wtorek8:00 do 11:00
Środa13:00 do 14:30
Czwartek8:00 do 10:00
Piątek8:00 do 13:00

PRZY REJESTRACJI NALEŻY OKAZAĆ AKTUALNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Godziny rejestracji telefonicznej

Dzień tygodniaGodzina
Poniedziałek13:00 do 14,00
Wtorek11:00 do 12:00
Środa17:00 do 19:00
Czwartek10:00 do 11:00
Piątek13:00 do 14:00