Krzeszowickie Centrum Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krzeszowickiego Centrum Zdrowi tj. www.kczkrzeszowice.pl oraz www.kcz.nbip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-09

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa rejestracja.kczkrzeszowice.pl należąca do ZPIOZ Krzeszowickie Centrum Zdrowia jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-09

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez firmę Dranas Project sp. z o.o.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Michalik, mail: dat@kczkrzeszowice.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 282 04 01.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich : www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Legionów Polskich 30

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne do poradni lekarza POZ, pracowni analitycznej, administracji, poradni stomatologicznej i poradni dla kobiet wyposażone w podjazd. Wejście główne wyposażone jest w klamki w kolorze ułatwiającym poruszanie się osobom słabowidzącym. Wejście do poradni dla dzieci zdrowych. Wejście do poradni kardiologicznej. W budynku jest winda umożliwiająca wyjazd na pierwsze piętro oraz zjazd na poziom -1. Kabina windy wyposażona jest w oznaczenia przycisków w alfabecie brajla Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zarówno na parterze jak i na piętrze budynku. Na parterze zlokalizowano dwie a na piętrze jedną toaletę dostępną dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejścia nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ( oprócz kabiny windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek ul. Krakowska 8

Do budynku prowadzą dwa wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda umożliwiająca wyjazd na pierwsze piętro oraz drugie piętro. Kabina windy wyposażona jest w oznaczenia przycisków w alfabecie brajla. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zarówno na parterze jak i na I i II piętrze budynku. W budynku zlokalizowano dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejścia nie jest zabezpieczone bramkami Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ( oprócz kabiny windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek WOZ Zalas, WOZ Nowa Góra, WOZ Tenczynek

Do każdego z budynków WOZ prowadzi jedno wejście. We wszystkich budynkach dostępne są podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia WOZ zlokalizowane są na jednym poziomie dostępnym dla osób niepełnosprawnych. W każdym budynku zlokalizowano jedną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkami wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejścia nie jest zabezpieczone bramkami Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.