ZASADY UDOSTEPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W KRZESZOWICKIM CENTRUM ZDROWIA – 2018 r.


Krzeszowickie Centrum Zdrowia udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
– pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
– osobie upoważnionej przez pacjenta
– upoważnionym organom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna udostępniana jest osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wyniki badań lub konsultacji przekazuje się podmiotowi ( lekarzowi ) który wystawił skierowanie na te badania – stają się one częścią dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie Krzeszowickiego Centrum Zdrowia lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów,wyciągów lub wydruków.

Udostępnienie do wglądu lub wydanie kserokopii czy odpisu dokumentacji następuje po złożeniu wniosku instytucji lub osoby uprawnionej. Wniosek składa się w formie pisemnej, lub w inny sposób (np. ustnie, telefonicznie) z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dokumentacja dotyczy oraz osoby uprawnionej do jej odbioru. Wniosek można składać w Dziale Administracyjno -Technicznym ZPiOZ KCZ w godzinach jego pracy lub bezpośrednio w poradni Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w której wnioskowana dokumentacja jest prowadzona.

Odbiór wnioskowanej dokumentacji możliwy jest w Dziale Administracyjno – Technicznym ZPiOZ KCZ ul. Legionów Polskich 30, 32-065 Krzeszowice w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8: 00 – 15:00 oraz w środę w godzinach od 8:00 do 18:00.

OSOBA ODBIERAJĄCA KOPIĘ, ODPIS LUB WYCIĄG A TAKŻE SKŁĄDAJĄCA UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI PRZEZ INNĄ OSOBĘ JEST ZOBOWIĄZANA DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO JEJ TOŻSAMOŚĆ.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej ZPiOZ KCZ pobiera opłaty określony zgodnie przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłaty wynosi :
– 0,30 zł. za jedną stronę kopii, wydruku
– 6,50 z. za jedną stronę odpisu lub wyciągu.

Opłatę uiszcza się w Dziale Administracyjno – Technicznym ZPiOZ KCZ ul. Legionów Polskich 30 w Krzeszowicach

Udostępnienie dokumentacji do wglądu jest bezpłatne i odbywa się w siedzibie Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w obecności lekarza prowadzącego dokumentację, a w razie jego nieobecności w obecności Dyrektora ZPiOZ KCZ lub osoby przez niego wyznaczonej.