Od dnia 01.01.2015r rejestrując się do poradni okulistycznej należy posiadać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( posiadającego umowę z NFZ).
Skierowanie obowiązuje ponadto do wszystkich poradni specjalistycznych KCZ oprócz poradni dla kobiet i poradni zdrowia psychicznego. Oryginał skierowania należy przedstawić w dniu rejestracji (wpisu na listę oczekujących) lub najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty rejestracji.
Pacjent który rejestruje się telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub elektronicznie również zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania do rejestracji najpóźniej do 14 dni roboczych od daty rejestracji. Skierowanie zostaje dołączone do dokumentacji pacjenta. Brak dostarczenia oryginału skierowania w w/w terminie skutkuje skreśleniem pacjenta z listy oczekujących a co za tym idzie brakiem możliwości otrzymania świadczenia w ustalonym terminie. W przypadku skreślenia z listy oczekujących pacjent ma prawo ustalić sobie nowy termin porady zgodny z kolejką oczekujących.