Od dnia 01.01.2015 pacjenci którzy zgłoszą się do lekarza POZ a dla których system EWUŚ wykaże brak prawa do bezpłatnych świadczeń, pomimo ich posiadania, mogą skorzystać z tych świadczeń pod warunkiem złożenia oświadczenia o przysługującym prawie do bezpłatnych świadczeń ( druk dostępny w rejestracjach KCZ) lub dokumentów potwierdzających posiadane ubezpieczenie oraz po złożeniu nowej deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki /położnej.
Deklaracja złożona na podstawie w/w dokumentów ważna jest jedynie przez 3 miesiące.
Pacjent ma prawo trzykrotnej bezpłatnej zmiany deklaracji w ciągu roku kalendarzowego.