Instrukcja wypełniania skierowań na badania profilaktyczne
 
Podstawą prawidłowego i dokładnego wykonania badania profilaktycznego pracownika jest prawidłowo i rzetelnie wypełnione skierowanie. Musi ono być wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 ( Dz.U. poz. 457 ).
Skierowanie musi zawierać oznaczenie pracodawcy (pieczęć zakładu pracy z numerem REGON), miejscowość i datę wystawienia skierowania, rodzaj badania profilaktycznego, imię i nazwisko pracownika, numer PESEL, adres zamieszkania pracownika, nazwę stanowiska lub stanowisk pracy na których pracownik jest aktualnie lub będzie zatrudniony.
Wypełniając skierowanie należy zwracać uwagę na znajdujące się na samym dole formularza objaśnienia i posługiwać się nimi.
Określenie stanowiska pracy zgodnie z objaśnieniami powinno zawierać informacje o rodzaju pracy, podstawowych czynnościach, sposobie i czasie ich wykonywania ( nie powinno się w tym miejscu przepisywać nazwy stanowiska pracy ani wpisywać czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na stanowisku pracy ).
Opis warunków pracy powinien zawierać szczegółowe informacje o wszystkich czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy, przyporządkowane do jednej z pięciu grup tychże czynników. Dokładny wykaz czynników znajdziecie Państwo w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku (Dz.U. poz. 332 z późn. zm.).
Łączna liczba wszystkich czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych powinna stanowić sumę czynników wyszczególnionych w opisie warunków pracy (wpisać liczbę w odpowiednim okienku na formularzu).
Za rzetelne i prawidłowe wypełnienie skierowania odpowiedzialny jest pracodawca ( Dz.U. nr 69 z 1996 roku, poz. 332, par.4 ).
Pracodawca może oczywiście upoważnić do podpisywania skierowań innego pracownika np. pracownika działu BHP, pracownika działu kadr, bezpośredniego przełożonego skierowanego pracownika itd. Powinno to jednak być potwierdzone odpowiednią adnotacją np. „z upoważnienia pracodawcy”. Podpis osoby kierującej na badania powinien być czytelny i zawierać imię i nazwisko.
Skierowanie musi być w wypełnione w dwóch identycznych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik a drugi przekazany zostaje za pośrednictwem tegoż pracownika do jednostki medycyny pracy, wykonującej badanie profilaktyczne.
Skierowanie musi być wypełnione wyraźnie i czytelnie.
Wzór skierowania musi być zgodny z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku ( Dz.U. poz. 457 ). Jakiekolwiek zmiany tego wzoru są niedopuszczalne.
Pracownicy zgłaszający się na badania z nieprawidłowym drukiem skierowania, z nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnionym skierowaniem będą odsyłani do zakładu pracy celem poprawy lub uzupełnienia skierowania.
Poradnia Medycyny Pracy nie odpowiada za problemy, utrudnienia i niedogodności z tym związane.

specjalista medycyny pracy
lek. med. Jacek Terbert