ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT – PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHODU OSOBOWEGO SUZUKI SX 4

Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia ul. Legionów Polskich 30, 32-065 Krzeszowice zwany dalej Krzeszowickim Centrum Zdrowia na podstawie art 701 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Zarządzenia nr 281/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia dla Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowicach zasad zbywania aktywów trwałych, oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie

ogłasza

:

drugi pisemny przetarg

na sprzedaż samochodu osobowego marki SUZUKI SX 4 o numerze rejestracyjnym KRA 25512 w kolorze srebrnym stanowiący środek trwały Krzeszowickiego Centrum Zdrowia.

1. Nazwa i siedziba przeprowadzającego konkurs ofert – przetarg:

Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia
Krzeszowickie Centrum Zdrowia
ul. Legionów Polskich 30, 32-065 Krzeszowice

2. Cena wywoławcza:

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 15 900 zł
(słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

ul. Legionów Polskich 30
32-065 Krzeszowice
w dniach od 11.10.2017r do 18.10.2017 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Działem Administracyjno – Technicznym
Krzeszowickiego Centrum Zdrowia tel: 12 282 04 01

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych aktywów ruchomych:
samochód osobowy : SUZUKI SX 4 – 1 szt
numer rejestracyjny : KRA 25512
rok produkcji : 2008
data pierwszej rejestracji: marzec 2009
przebieg : 194 000
pojemność : 1910 cm3
rodzaj silnika : diesel

5. Sposób przygotowania oferty:

1) Pisemna oferta – podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta powinna zawierać:

1) formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2) zaparafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – zaparafowanie wzoru umowy jest jednoznaczne z akceptacją jej treści.

2) Postępowanie przetargowe składa się z dwóch części:
a) Część 1 – jawna – w trakcie której następuje otwarcie ofert. W tej części mogą wziąć udział
wszyscy zainteresowani. Komisja otwiera złożone oferty podając nazwę oferenta
i zaproponowaną kwotę.
b) Część 2 – niejawna – odbywa się bez udziału oferentów.
W tej części Komisja:
– sprawdza oferty pod kątem formalno – prawnym,
– jeżeli zachodzi konieczność wzywa oferentów do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień
3) Formularz cenowy nie podlega uzupełnieniu.
4) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) Oferent nie złożył albo błędnie wypełnił formularz cenowy,
b) Oferent na wezwanie Komisji nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień.
4) Unieważnienie konkursu następuje, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) kwota zaoferowana jest niższa niż cena wywoławcza.
5) Dyrektor KCZ może odwołać przetarg w każdym czasie bez podania przyczyny.

6. Miejsce i termin składania ofert.
Pisemne oferty na zakup pojazdu będącego przedmiotem przetargu należy składać do dnia 18.10.2017 r do godziny 12:00 w siedzibie Krzeszowickiego Centrum Zdrowia ul. Legionów Polskich 30, 32- 065 Krzeszowice I piętro Dział Administracyjno – Techniczny w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta w pierwszy przetargu na zakup samochodu osobowego marki SUZUKI SX 4
Nie otwierać przed 18.10.2017 r. godz:12:30”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2017 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Krzeszowickiego Centrum Zdrowia ul. Legionów Polskich 30, 32-065 Krzeszowice – przyziemie – sala konferencyjna.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Sposób porozumiewania się Stron w postępowaniu:

W postępowaniu strony porozumiewać się będą pisemnie lub za pomocą wskazanego adresu poczty elektronicznej. Postępowanie prowadzi powołana przez Dyrektora Krzeszowickiego Centrum Zdrowia komisja. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest mgr Michał Matysik – przewodniczący komisji tel: 12 282 04 01 lub 662 07 15 07, e-mail: kcz.dat@op.pl

7. Warunki sprzedaży:
Warunki sprzedaży zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia

Załącznik nr1 – formularz oferty(pdf 180KB)
Załącznik nr2 – umowa(pdf288KB) 

Oryginał ogłoszenia(720KB)

Unieważnienie drugiego przetargu(248KB)